Avís legal

Els drets de propietat intel·lectual del web www.elnuvoleb.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de El Núvol Llar d’Infants SL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Per tant, queda prohibida la reproducció en qualsevol tipus de mitjans, la transmissió a tercers o el plagi de tot o part del seu contingut.

El Núvol Llar d’Infants S.L. es compromet a tractar totes les dades dels usuaris registrats amb la màxima confidencialitat.

Pel que fa a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer en la web, El Núvol Llar d’Infants S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web, l’existència de drets sobre les mateixes.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

El Núvol Llar d’Infants S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en la seva web, així com la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

El Núvol Llar d’Infants S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

El Núvol Llar d’Infants S.L. reserva alguns dels serveis oferts a través de la web als usuaris registrats mitjançant la complimentació del formulari de registre d’usuaris.

El Núvol Llar d’Infants S.L. tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. El Núvol Llar d’Infants S.L., però, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l’autorització escrita del Núvol Llar d ‘ Infants SL

Tot aquell usuari o tercer que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus de link o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web d’El Núvol Llar d’Infants S.L. o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a El Núvol Llar d’Infants S.L.

A la pàgina web poden trobar-se dispositius tècnics d’enllaç que permeten als usuaris accedir a pàgines web pertanyents o gestionats per tercers.

El Núvol Llar d’Infants S.L. no fa propis els continguts de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant aquests dispositius d’enllaç, ni tan sols en els quals consten els citats “frames” o “marcs”, i, per tant, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des del Núvol Llar d’Infants SL

El Núvol Llar d’Infants S.L. no es fa responsable de la veracitat de la informació abocada pels seus col·laboradors, ni comparteix necessàriament les opinions i continguts aportats pels usuaris, si s’escau. El Núvol Llar d’Infants S.L. no es fa responsable de les aportacions d’usuaris que infringeixin les lleis de propietat intel·lectual vigent. La responsabilitat legal correspondrà a l’usuari que realitzi la infracció. Queda rigorosament prohibit l’ús d’expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants tant contra els usuaris del servei com contra tercers.